Regulamin

 1. Definicje
  • Strona internetowa globhaus.szybko.pl - strona zawierająca ogłoszenia internetowe dostępna pod aktualnym adresem URL: http://globhaus.szybko.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Strona internetowa globhaus.szybko.pl w dalszej części regulaminu występuje jako strona. Właścicielem strony jest Glob Haus Sp. z o.o., z siedzibą w Wrocław, zwana dalej Glob Haus Sp. z o.o..
  • Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu i zdjęć wprowadzonych online przez Glob Haus Sp. z o.o., pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z Glob Haus Sp. z o.o..
  • Użytkownik - osoba korzystająca ze strony w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
 2. Określenie zasad dostępu do strony internetowej
  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  2. Dostęp do części zasobów strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga rejestracji.
  3. Glob Haus Sp. z o.o. zaleca używanie aktualnych wersji następujących przeglądarek do korzystania ze strony: - MS Internet Explorer, - Firefox, - Chrome, - Opera. Systemy informatyczne użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies.
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie strony.
 3. Zobowiązania Glob Haus Sp. z o.o. - właściciela strony
  1. Glob Haus Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony.
  2. Treść ogłoszeń zamieszczonych na stronie globhaus.szybko.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach strony globhaus.szybko.pl, są reklamą określonej nieruchomości.
 4. Zobowiązania użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach strony, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 5. Odpowiedzialność stron
  1. Glob Haus Sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Glob Haus Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony.
  2. Glob Haus Sp. z o.o. nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej jako Ustawa) po wyrażeniu przez niego zgody.
  2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych i archiwizacyjnych.
  3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Glob Haus Sp. z o.o. z siedzibą Wrocław. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Glob Haus Sp. z o.o..
 7. Postanowienia Końcowe
  1. Glob Haus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
  2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami strony globhaus.szybko.pl należą do Glob Haus Sp. z o.o..
  3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony można kierować na adres siedziby Glob Haus Sp. z o.o. oraz na adres nieruchomosci@globhaus.pl.
  4. Reklamacje dotyczące strony należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: nieruchomosci@globhaus.pl. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Glob Haus Sp. z o.o. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
  5. Glob Haus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Glob Haus Sp. z o.o. na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Glob Haus Sp. z o.o..
  7. Regulamin jest dostępny na stronie globhaus.szybko.pl
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.